در این صفحه ما وظایف موجود برنامه ها ، ایده ها و نیازها را نمایش می دهیم ، بنابراین چه کسی می تواند به هر یک از آنها کمک کند باید مطابقت داشته باشد ، و اگر به جزئیاتی برای یک کار خاص نیاز دارید نیز برای ما بنویسید

  1. توضیحات و مقالات عمومی برای iPhone ، iPad مورد نیاز است
  2. مقالات در مورد نحوه تعامل با برنامه های کاربردی لازم است
  3. طراحی گرافیکی برای استفاده از ایده های شما مورد نیاز است

* لطفاً توانایی ها و تجربیات خود را برای ما ارسال نکنید تا اینکه ما وظیفه را به شما محول کنیم. شما هستید که می توانید بدانید چه چیزی می تواند ارائه شود ، نه ما. برای ما نفرستید که می خواهید فقط با ما شرکت کنید ، قبلاً شرکت کرده و تولید نهایی خود را برای ما ارسال کنید.

ما از همه کسانی که کمک کرده اند ، حتی اگر چیزی ساده باشد ، که به نفع ما و مردم خواهد بود ، تشکر می کنیم و ما دعای خیر داریم.