ما پیدا کردیم 0 مقاله

20

برای امنیت، بهتر است اثر انگشت را در نقاط بازرسی غیرفعال کنید، چگونه این کار را سریع انجام دهید

اثر انگشت را می توان دزدید یا کپی کرد، چهره شما را جعل کرد، یا حتی می تواند با شخص نامناسبی کار کند، یا اثر انگشت شما می تواند به زور گرفته شود. سناریو هر چه که باشد، شما باید از اهمیت قفل کردن اثر انگشت خود در صورت بروز مشکل آگاه باشید. خطر