Tutte le connessioni firmware per iPhone


File di sistema

1.0.0: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
1.0.1: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
1.0.2: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
1.1.1: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
1.1.2: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
2.0.0 (2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.0 (3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.1 (2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.1 (3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.2 (2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.0.2 (3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.1.0 (2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.1.0 (3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
2.2.1 (3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
3.0.0 (2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.1 (2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.1.0 (2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.2 (2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.1 (3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
4.2.1 (4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.6 (4CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.0 (3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.2.7 (4CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
4.2.8 (4CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
4.3.3 (3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.2.9 (4CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
4.3.4 (3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.2.10 (4CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.5 (3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4S) (9A406): iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.1.0 (3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.1.1 (3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4 GSM build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (4CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (5GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.1 (3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (5GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.2 (5GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.0.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.1.0 (3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (4GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1.0 (4): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1.0 (4CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
6.1.0 (5GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.1 (4S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
6.1.2 (3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.4 (5GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.4 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.0 (4GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (4 8 GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (4CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (5GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.1 (GSM 5c): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.2 (4GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (4 8 GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (4CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (GSM 5c): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (4GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (4 8 GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (4CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (GSM 5c): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (4GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (4 8 GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (4CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (GSM 5c): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.5 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
7.0.5 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (4GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (4 8 GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (4CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (GSM 5c): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (4GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
7.1.0 (4 8 GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
7.1.0 (4CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (GSM 5c): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (4GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (4 8 GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (4CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (GSM 5c): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (4GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (4 8 GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (4CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (GSM 5c): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5 secondi GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (GSM 5c): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (6+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
8.0.0 (6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (GSM 5c): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (6+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (GSM 5c): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (6+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (GSM 5c): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (6+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.0 (6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.1 (4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (GSM 5c): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (6+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (GSM 5c): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (6+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.3 (4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (GSM 5c): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (6+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (GSM 5c): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (6+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (GSM 5c): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (6+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.3.0 (6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
8.4.0 (4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (GSM 5c): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (GSM 5c): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (GSM 5c): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6 secondi): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
9.0 (6s +): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
9.0.1 (4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (GSM 5c): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6 secondi): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
9.0.1 (6s +): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
9.0.2 (4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (GSM 5c): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6 secondi): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6s +): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (GSM 5c): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6+): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6 secondi): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6s +): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2.0 (4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (GSM 5c): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6+): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6 secondi): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6s +): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (4S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (GSM 5c): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6 secondi): iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6s +): iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (6 secondi): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (6s +): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.3 (4S): iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5GSM): iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6+): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6 secondi): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (6s +): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (SS): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (4S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3.1 (4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6+): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6 secondi): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6s +): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (SS): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6+): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6 secondi): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6s +): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (SS): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.3 (4S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6+): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6 secondi): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6s +): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (SS): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (4S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6+): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6 secondi): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6s +): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (SS): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5 GSM + CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5 secondi GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5s GSM + CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (GSM 5c): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (5c GSM + CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6+): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6 secondi): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6s +): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (SS): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6 secondi): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (6s +): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (SS): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (7): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (7+): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6 secondi): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (6s +): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (SS): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (7): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (7+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.3 (7): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
10.0.3 (7+): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
10.1.0 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6 secondi): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (6s +): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1 (SS): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
10.1.0 (7+): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
10.1.1 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6 secondi): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6s +): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (SS): iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (7): iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (7+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6 secondi): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (6s +): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (SS): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (7): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (7+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6 secondi): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (6s +): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (SS): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (7): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (7+): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2.1 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6 secondi): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (6s +): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (SS): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (7): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (7+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6 secondi): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (6s +): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (7): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3 (7+): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6 secondi): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (6s +): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (7): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (7+): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6 secondi): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (6s +): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (7): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (7+): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.3 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (GSM 5c): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (5c GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6 secondi): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (6s +): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11.0.0 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6 secondi): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (6s +): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7GSM): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8GSM): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.0 (8 più GSM): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6 secondi): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (6s +): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7GSM): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8GSM): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.1 (8 più GSM): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
11.0.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6 secondi): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (6s +): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7GSM): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8GSM): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (8 più GSM): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6 secondi): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s +): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 più GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6 secondi): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (6s +): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7GSM): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8GSM): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (8 più GSM): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (XGSM): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6 secondi): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (6s +): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7GSM): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8GSM): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (8 più GSM): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (XGSM): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6 secondi): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (6s +): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7GSM): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 GSM + CDMA): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8GSM): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (8 più GSM): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (XGSM): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6 secondi): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (6s +): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (XGSM): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6 secondi): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (6s +): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (XGSM): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6 secondi): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6s +): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (XGSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6 secondi): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (6s +): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (X GSM + CDMA): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (XGSM): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6 secondi): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (6s +): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (X GSM + CDMA): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (XGSM): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6 secondi): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6s +): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6 secondi): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (6s +): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6 secondi): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6s +): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6 secondi): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (6s +): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
12.0 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6 secondi): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6s +): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,2_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (): iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6 secondi): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6s +): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6 secondi): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6s +): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw
12.1 Aggiornamento (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw
12.1.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6 secondi): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (6s +): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.1 (iPhone iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM) [Vecchia build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM + CDMA) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6+) [Vecchia build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6) [Vecchia build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6s) [Vecchia build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (6s +) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (SE) [Vecchia build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM + CDMA) [Vecchia build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM + CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM) [Vecchia build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM) [Vecchia build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM + CDMA) [Vecchia build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM + CDMA) [Vecchia build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM) [Vecchia build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM) [Vecchia build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM + CDMA) [Vecchia build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM) [Vecchia build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS) [Vecchia build]: iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (Cina)) [Vecchia build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (globale)) [Vecchia build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XR) [Vecchia build]: iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
12.1.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6 secondi): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (6s +): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.2 (iPhone iPhone11,8_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
12.1.3 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6 secondi): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (6s +): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.3 (iPhone iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
12.1.4 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6 secondi): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (6s +): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.1.4 (iPhone iPhone11,8_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
12.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6 secondi): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (6s +): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XS): iPhone11,2_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.2 (iPhone iPhone11,8_12.2_16E227_Restore.ipsw
12.3 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6 secondi): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (6s +): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XS): iPhone11,2_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3 (iPhone iPhone11,8_12.3_16F156_Restore.ipsw
12.3.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6 secondi): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (6s +): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.1 (iPhone iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
12.3.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
12.3.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
9.3.6 (4S): iPhone4,1_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
10.3.4 (5GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
10.3.4 (5 GSM + CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
12.4 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6 secondi): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6s +): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4.1 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6 secondi): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (6s +): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (XS Max (globale)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.1 (XR): iPhone11,8_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
12.4.2 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (6+): iPhone_5.5_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.2 (6): iPhone_4.7_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
12.4.5 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (6+): iPhone_5.5_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
12.4.5 (6): iPhone_4.7_12.4.5_16G161_Restore.ipsw

13.0 (6 secondi): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (6s +): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (11): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
13.1 (6 secondi): iPhone_4.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (6s +): iPhone_5.5_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (XR): iPhone11,8_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (11): iPhone12,1_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
13.1.1 (6 secondi): iPhone_4.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (6s +): iPhone_5.5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (XR): iPhone11,8_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (11): iPhone12,1_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
13.1.2 (6 secondi): iPhone_4.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (6s +): iPhone_5.5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
13.1.2 (XR): iPhone11,8_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (11): iPhone12,1_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
13.1.3 (6 secondi): iPhone_4.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (6s +): iPhone_5.5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (XR): iPhone11,8_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (11): iPhone12,1_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.1.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
13.2 (6 secondi): iPhone_4.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (6s +): iPhone_5.5_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (XR): iPhone11,8_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (11): iPhone12,1_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2_17B84_Restore.ipsw
13.2.2 (6 secondi): iPhone_4.7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (6s +): iPhone_5.5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (XR): iPhone11,8_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (11): iPhone12,1_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
13.2.3 (6 secondi): iPhone_4.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (6s +): iPhone_5.5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (XR): iPhone11,8_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (11): iPhone12,1_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.2.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
13.3 (6 secondi): iPhone_4.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (6s +): iPhone_5.5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
13.3.1 (6 secondi): iPhone_4.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (6s +): iPhone_5.5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.3.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
13.4 (6 secondi): iPhone_4.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (6s +): iPhone_5.5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
13.4.1 (6 secondi): iPhone_4.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (6s +): iPhone_5.5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
13.4.1 (SE 2): iPhone12,8_13.4.1_17E8258_Restore.ipsw
13.5 (6 secondi): iPhone_4.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (6s +): iPhone_5.5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5 (SE 2): iPhone12,8_13.5_17F75_Restore.ipsw
13.5.1 (6 secondi): iPhone_4.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (6s +): iPhone_5.5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.5.1 (SE 2): iPhone12,8_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
13.6 (6 secondi): iPhone_4.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (6s +): iPhone_5.5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6 (SE 2): iPhone12,8_13.6_17G68_Restore.ipsw
13.6.1 (6 secondi): iPhone_4.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (6s +): iPhone_5.5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.6.1 (SE 2): iPhone12,8_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
13.7 (6 secondi): iPhone_4.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (6s +): iPhone_5.5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (SS): iPhone_4.0_64bit_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7GSM): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8GSM): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
13.7 (SE 2): iPhone12,8_13.7_17H35_Restore.ipsw
14.0 (6 secondi): iPhone_4.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (6s +): iPhone_5.5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0 (SE 2): iPhone12,8_14.0_18A373_Restore.ipsw
14.0.1 (6 secondi): iPhone_4.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (6s +): iPhone_5.5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.0.1 (SE 2): iPhone12,8_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
14.1 (6 secondi): iPhone_4.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (6s +): iPhone_5.5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (SE 2): iPhone12,8_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12 mini): iPhone13,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12): iPhone13,2_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12 professionisti): iPhone13,3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.1_18A8395_Restore.ipsw
14.2 (6 secondi): iPhone_4.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (6s +): iPhone_5.5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (SE 2): iPhone12,8_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12 mini): iPhone13,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12): iPhone13,2_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12 professionisti): iPhone13,3_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.2_18B92_Restore.ipsw
14.2.1 (12 mini): iPhone13,1_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.2.1 (12): iPhone13,2_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.2.1 (12 professionisti): iPhone13,3_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.2.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
14.4 (6 secondi): iPhone_4.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (6s +): iPhone_5.5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (SE 2): iPhone12,8_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12 mini): iPhone13,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.4_18D52_Restore.ipsw
14.4.1 (6 secondi): iPhone_4.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (6s +): iPhone_5.5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (SE 2): iPhone12,8_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12 mini): iPhone13,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
14.4.2 (6 secondi): iPhone_4.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (6s +): iPhone_5.5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (SE 2): iPhone12,8_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12 mini): iPhone13,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.4.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
14.5 (6 secondi): iPhone_4.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (6s +): iPhone_5.5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (SE 2): iPhone12,8_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12 mini): iPhone13,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.5_18E199_Restore.ipsw
14.5.1 (6 secondi): iPhone_4.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (6s +): iPhone_5.5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (SE 2): iPhone12,8_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12 mini): iPhone13,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.5.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
14.6 (6 secondi): iPhone_4.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (6s +): iPhone_5.5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (SE 2): iPhone12,8_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 mini): iPhone13,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
14.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.6_18F72_Restore.ipsw
12.5.4 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (6+): iPhone_5.5_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
12.5.4 (6): iPhone_4.7_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
14.7 (6 secondi): iPhone_4.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (6s +): iPhone_5.5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (SE 2): iPhone12,8_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 mini): iPhone13,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.7_18G69_Restore.ipsw
14.7.1 (6 secondi): iPhone_4.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (6s +): iPhone_5.5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (SE 2): iPhone12,8_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12 mini): iPhone13,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.7.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
14.8 (6 secondi): iPhone_4.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (6s +): iPhone_5.5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (SS): iPhone_4.0_64bit_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7GSM): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8GSM): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (SE 2): iPhone12,8_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12 mini): iPhone13,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_14.8_18H17_Restore.ipsw
14.8 (12 Pro Max): iPhone13,4_14.8_18H17_Restore.ipsw
15.0 (6 secondi): iPhone_4.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (6s +): iPhone_5.5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (SE 2): iPhone12,8_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12 mini): iPhone13,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13 professionisti): iPhone14,2_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13 mini): iPhone14,4_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0 (13): iPhone14,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
15.0.1 (6s +): iPhone_5.5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (SE 2): iPhone12,8_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12 mini): iPhone13,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13 mini): iPhone14,4_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.1 (13): iPhone14,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
15.0.2 (6 secondi): iPhone_4.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (6s +): iPhone_5.5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (SE 2): iPhone12,8_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12 mini): iPhone13,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13 professionisti): iPhone14,2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13 mini): iPhone14,4_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.0.2 (13): iPhone14,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
15.1 (6 secondi): iPhone_4.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (6s +): iPhone_5.5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (SE 2): iPhone12,8_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12 mini): iPhone13,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13 mini): iPhone14,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1 (13): iPhone14,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
15.1.1 (12 mini): iPhone13,1_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13 mini): iPhone14,4_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.1.1 (13): iPhone14,5_15.1.1_19B81_Restore.ipsw
15.2 (6 secondi): iPhone_4.7_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (6s +): iPhone_5.5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (SE 2): iPhone12,8_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12 mini): iPhone13,1_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.2_19C56_Restore.ipsw
15.2 (13 professionisti): iPhone14,2_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2 (13 mini): iPhone14,4_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2 (13): iPhone14,5_15.2_19C57_Restore.ipsw
15.2.1 (6 secondi): iPhone_4.7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (6s +): iPhone_5.5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (SE 2): iPhone12,8_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12 mini): iPhone13,1_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13 mini): iPhone14,4_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.2.1 (13): iPhone14,5_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
15.3 (6 secondi): iPhone_4.7_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (6s +): iPhone_5.5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (SE 2): iPhone12,8_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12 mini): iPhone13,1_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13 professionisti): iPhone14,2_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13 mini): iPhone14,4_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3 (13): iPhone14,5_15.3_19D50_Restore.ipsw
15.3.1 (6 secondi): iPhone_4.7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (6s +): iPhone_5.5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (SE 2): iPhone12,8_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12 mini): iPhone13,1_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13 mini): iPhone14,4_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.3.1 (13): iPhone14,5_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
15.4 (6 secondi): iPhone_4.7_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (6s +): iPhone_5.5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (SE 2): iPhone12,8_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12 mini): iPhone13,1_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13 professionisti): iPhone14,2_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13 mini): iPhone14,4_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (13): iPhone14,5_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4 (SE 3): iPhone14,6_15.4_19E241_Restore.ipsw
15.4.1 (6 secondi): iPhone_4.7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (6s +): iPhone_5.5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (SE 2): iPhone12,8_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12 mini): iPhone13,1_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13 mini): iPhone14,4_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (13): iPhone14,5_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.4.1 (SE 3): iPhone14,6_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
15.5 (6 secondi): iPhone_4.7_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (6s +): iPhone_5.5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (SE 2): iPhone12,8_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12 mini): iPhone13,1_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13 professionisti): iPhone14,2_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13 mini): iPhone14,4_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (13): iPhone14,5_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.5 (SE 3): iPhone14,6_15.5_19F77_Restore.ipsw
15.6 (6 secondi): iPhone_4.7_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (6s +): iPhone_5.5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (SE 2): iPhone12,8_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12 mini): iPhone13,1_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13 professionisti): iPhone14,2_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13 mini): iPhone14,4_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (13): iPhone14,5_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6 (SE 3): iPhone14,6_15.6_19G71_Restore.ipsw
15.6.1 (6 secondi): iPhone_4.7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (6s +): iPhone_5.5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (11 professionisti): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (SE 2): iPhone12,8_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12 mini): iPhone13,1_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13 professionisti): iPhone14,2_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13 mini): iPhone14,4_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (13): iPhone14,5_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
15.6.1 (SE 3): iPhone14,6_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
12.5.6 (5 secondi GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (5s GSM + CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (6+): iPhone_5.5_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
12.5.6 (6): iPhone_4.7_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
15.7 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (6s +): iPhone_5.5_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7_19H12_Restore.ipsw
15.7.1 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (6s +): iPhone_5.5_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
15.7.2 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (6s +): iPhone_5.5_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
15.7.3 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (6s +): iPhone_5.5_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.3_19H307_Restore.ipsw
15.7.4 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (6s +): iPhone_5.5_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.4_19H321_Restore.ipsw
15.7.5 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (6s +): iPhone_5.5_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.5 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.5_19H332_Restore.ipsw
15.7.6 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (6s +): iPhone_5.5_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.6 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.6_19H349_Restore.ipsw
15.7.7 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (6s +): iPhone_5.5_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.7 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.7_19H357_Restore.ipsw
15.7.8 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (6s +): iPhone_5.5_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.8 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.8_19H364_Restore.ipsw
15.7.9 (6 secondi): iPhone_4.7_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (6s +): iPhone_5.5_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (SS): iPhone_4.0_64bit_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7+ GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7GSM): iPhone_4.7_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
15.7.9 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.7.9_19H365_Restore.ipsw
16.0 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (XR): iPhone11,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11): iPhone12,1_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (SE 2): iPhone12,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 mini): iPhone13,1_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 professionisti): iPhone14,2_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13 mini): iPhone14,4_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (13): iPhone14,5_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (SE 3): iPhone14,6_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14): iPhone14,7_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Più): iPhone14,8_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 professionisti): iPhone15,2_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0_20A362_Restore.ipsw
16.0.1 (14): iPhone14,7_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Più): iPhone14,8_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.1_20A371_Restore.ipsw
16.0.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (XR): iPhone11,8_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (11): iPhone12,1_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (SE 2): iPhone12,8_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12 mini): iPhone13,1_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13 professionisti): iPhone14,2_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13 mini): iPhone14,4_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (13): iPhone14,5_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (SE 3): iPhone14,6_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14): iPhone14,7_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14 Più): iPhone14,8_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14 professionisti): iPhone15,2_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.2_20A380_Restore.ipsw
16.0.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (XR): iPhone11,8_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (11): iPhone12,1_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (SE 2): iPhone12,8_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12 mini): iPhone13,1_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13 professionisti): iPhone14,2_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13 mini): iPhone14,4_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (13): iPhone14,5_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (SE 3): iPhone14,6_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14): iPhone14,7_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14 Più): iPhone14,8_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14 professionisti): iPhone15,2_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.0.3 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.0.3_20A392_Restore.ipsw
16.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (XR): iPhone11,8_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (11): iPhone12,1_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (SE 2): iPhone12,8_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12 mini): iPhone13,1_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13 professionisti): iPhone14,2_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13 mini): iPhone14,4_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (13): iPhone14,5_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (SE 3): iPhone14,6_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14): iPhone14,7_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14 Più): iPhone14,8_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.1_20B82_Restore.ipsw
16.1.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (XR): iPhone11,8_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (11): iPhone12,1_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (SE 2): iPhone12,8_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12 mini): iPhone13,1_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13 professionisti): iPhone14,2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13 mini): iPhone14,4_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (13): iPhone14,5_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (SE 3): iPhone14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14): iPhone14,7_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14 Più): iPhone14,8_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
16.1.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (XR): iPhone11,8_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (11): iPhone12,1_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (SE 2): iPhone12,8_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12 mini): iPhone13,1_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13 professionisti): iPhone14,2_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13 mini): iPhone14,4_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (13): iPhone14,5_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (SE 3): iPhone14,6_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14): iPhone14,7_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14 Più): iPhone14,8_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14 professionisti): iPhone15,2_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.1.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.1.2_20B110_Restore.ipsw
16.2 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (XR): iPhone11,8_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (11): iPhone12,1_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (SE 2): iPhone12,8_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12 mini): iPhone13,1_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13 professionisti): iPhone14,2_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13 mini): iPhone14,4_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (13): iPhone14,5_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (SE 3): iPhone14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14): iPhone14,7_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14 Più): iPhone14,8_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14 professionisti): iPhone15,2_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.2 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.2_20C65_Restore.ipsw
16.3 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (XR): iPhone11,8_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (11): iPhone12,1_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (SE 2): iPhone12,8_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12 mini): iPhone13,1_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13 professionisti): iPhone14,2_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13 mini): iPhone14,4_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (13): iPhone14,5_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (SE 3): iPhone14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14): iPhone14,7_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14 Più): iPhone14,8_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14 professionisti): iPhone15,2_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.3_20D47_Restore.ipsw
16.3.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (XR): iPhone11,8_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (11): iPhone12,1_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (SE 2): iPhone12,8_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12 mini): iPhone13,1_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13 professionisti): iPhone14,2_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13 mini): iPhone14,4_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (13): iPhone14,5_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (SE 3): iPhone14,6_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14): iPhone14,7_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14 Più): iPhone14,8_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.3.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.3.1_20D67_Restore.ipsw
16.4 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XS): iPhone11,2,iPhone11,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (XR): iPhone11,8_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (11): iPhone12,1_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (SE 2): iPhone12,8_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12 mini): iPhone13,1_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13 professionisti): iPhone14,2_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13 mini): iPhone14,4_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (13): iPhone14,5_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (SE 3): iPhone14,6_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14): iPhone14,7_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14 Più): iPhone14,8_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14 professionisti): iPhone15,2_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.4_20E247_Restore.ipsw
16.4.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (XR): iPhone11,8_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (11): iPhone12,1_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (SE 2): iPhone12,8_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12 mini): iPhone13,1_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13 professionisti): iPhone14,2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13 mini): iPhone14,4_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (13): iPhone14,5_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (SE 3): iPhone14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14): iPhone14,7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14 Più): iPhone14,8_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.4.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
16.5 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (XR): iPhone11,8_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (11): iPhone12,1_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (SE 2): iPhone12,8_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12 mini): iPhone13,1_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13 professionisti): iPhone14,2_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13 mini): iPhone14,4_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (13): iPhone14,5_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (SE 3): iPhone14,6_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14): iPhone14,7_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14 Più): iPhone14,8_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14 professionisti): iPhone15,2_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.5_20F66_Restore.ipsw
16.5.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (XR): iPhone11,8_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (11): iPhone12,1_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (SE 2): iPhone12,8_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12 mini): iPhone13,1_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13 professionisti): iPhone14,2_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13 mini): iPhone14,4_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (13): iPhone14,5_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (SE 3): iPhone14,6_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14): iPhone14,7_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14 Più): iPhone14,8_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.5.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.5.1_20F75_Restore.ipsw
16.6 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (XR): iPhone11,8_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (11): iPhone12,1_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (SE 2): iPhone12,8_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12 mini): iPhone13,1_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13 professionisti): iPhone14,2_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13 mini): iPhone14,4_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (13): iPhone14,5_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (SE 3): iPhone14,6_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14): iPhone14,7_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14 Più): iPhone14,8_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14 professionisti): iPhone15,2_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.6_20G75_Restore.ipsw
16.6.1 (8 GSM + CDMA): iPhone_4.7_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (8 Plus GSM + CDMA): iPhone_5.5_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (8GSM): iPhone_4.7_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (8 più GSM): iPhone_5.5_P3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (X GSM + CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XGSM): iPhone10,3,iPhone10,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (XR): iPhone11,8_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (11): iPhone12,1_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (SE 2): iPhone12,8_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12 mini): iPhone13,1_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (12 Pro Max): iPhone13,4_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13 professionisti): iPhone14,2_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13 Pro Max): iPhone14,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13 mini): iPhone14,4_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (13): iPhone14,5_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (SE 3): iPhone14,6_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14): iPhone14,7_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14 Più): iPhone14,8_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14 professionisti): iPhone15,2_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
16.6.1 (14 Pro Max): iPhone15,3_16.6.1_20G81_Restore.ipsw
17.0 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (XS Max (Cina)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (XS Max (globale)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (XR): iPhone11,8_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (11): iPhone12,1_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (11 professionisti): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (11 Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (SE 2): iPhone12,8_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12 mini): iPhone13,1_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12 professionisti): iPhone13,2,iPhone13,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (12 Pro Max): iPhone13,4_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13 professionisti): iPhone14,2_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13 Pro Max): iPhone14,3_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13 mini): iPhone14,4_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (13): iPhone14,5_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (SE 3): iPhone14,6_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14): iPhone14,7_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14 Più): iPhone14,8_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14 professionisti): iPhone15,2_17.0_21A329_Restore.ipsw
17.0 (14 Pro Max): iPhone15,3_17.0_21A329_Restore.ipsw

ملاحظة: Assicurati che il file di sistema scaricato sia compatibile con il tuo dispositivo

Fonte | iclarificato