Sa Diyos, isa sa mga dating developer ng iPhone application na ang Islam, na bumuo ng maraming kapaki-pakinabang na application para sa amin sa simula ng iPhone, ay nasa Gaza na. Ang isang kabataang Palestinian ay isa sa pinakamahusay na ugali at pinakamahusay sa likas na katangian. Nakipag-ugnay ako sa kanya upang malaman ang kanyang kalagayan ngayon sa Gaza at kumusta siya at ang kanyang pamilya

Sumagot siya ...

"Salamat sa Diyos. Okay naman tayong lahat. Ngunit ang puso ay umabot sa kanilang lalamunan. "


Umabot sa kanilang lalamunan ang mga puso

Naalala ko kaagad ang talata at ang kuwento ng Labanan ng Al-Khandaq, at sinuri ang talata ...

"Kapag nagmula sila sa itaas at mula sa ibaba mo, at habang ang mga mata ay naging lipas na, maaabot ng mga puso ang mga tinik, at iniisip mo"

(At ang mga puso ay umabot sa lalamunan): Ang mga puso ay lumago mula sa kanilang mga lugar ng takot at takot, kaya naabot nila ang mga lalamunan.

(At sa palagay mo sa Diyos ang aming hinala): Ang aming mga saloobin ay magkakaiba, ang mga mapagpaimbabaw ay akala na si Muhammad at ang kanyang mga kasama ay lilipulin, at ang mga naniniwala ay natitiyak na ang ipinangako sa kanila ng Diyos ay totoo, na ipapakita niya ito sa buong relihiyon kahit na kinamumuhian ito ng mga polytheist.

Hinihiling namin sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat na maging kabilang sa mga mananampalataya na alam na ang ipinangako sa kanila ng Diyos ay totoo, at susuportahan ng Diyos ang ating mga tao sa Palestine at susuportahan niya ang kanyang relihiyon na "Hindi niya sila sasaktan kung mabigo siya sa kanila."

Sinabi Niya (): "Mayroon pa ring isang bansa ng aking bansa na nakatayo na may utos ng Diyos. Sinumang bumigo sa kanila o sumuway sa kanila ay hindi sasaktan sila hanggang sa ang utos ng Diyos ay dumating sa kanila at sila ay nandiyan" (Sumang-ayon sa)


Sinusuportahan ng ilang tao ang mga marabout na ito, kahit na may isang salita, ngunit ang ilan ay tinuligsa iyon at sinasabing: "Ano ang ginagawa ng salitang ito?" Nakalimutan na ang Sugo ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, iniutos sa amin na makipagbuno sa kabulaanan, maging sa dila. Marahil ang ilan sa inyo ay hindi man napagtanto ang kadakilaan ng ginagawa ng mga marabong taong ito, at ang malaking gantimpala para sa kanila ng Diyos.

Ibn Hibban at iba pa ay nagkwento ng saheeh isnaad sa awtoridad ni Abu Hurairah na siya ay nasa ribat, at sila ay natakot sa baybayin, pagkatapos ay sinabi sa kanila: Walang mali sa mga tao, pagkatapos ay umalis ang mga tao at Abu Hurairah ay nakatayo (hindi siya gumagalaw tulad ng natitirang mga tao), kaya isang tao ang dumaan sa kanya at sinabi: Ano ang huminto sa iyo, Abu Huraira? Sinabi niya: Narinig ko ang Sugo ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, sabihin:

"Ang isang oras na paninindigan para sa kapakanan ng Diyos ay mas mahusay kaysa sa Night of Power sa Itim na Bato."


O Diyos, bigyan ng tagumpay ang aming mga mahihinang kapatid saanman. O Diyos, bigyan ng tagumpay ang aming mga kapatid sa Palestine, O Diyos, iligtas ang Al-Aqsa mula sa mga mang-agaw, ibalik ang pakana ng mga poot na Hudyo, at patawarin kami.

Nakalaan ang lahat ng mga karapatan sa lahat na nagsusumikap upang suportahan ang aming mga kapatid sa social media:

Facebook | Instagram

Mga kaugnay na artikulo