Tất cả các kết nối phần sụn cho iPhone, iPad và iPod
Liên kết từ trang web của Apple

Giải thích cách cập nhật thiết bị của bạn tại đây


Chọn thiết bị

điện thoại Iphone


IPAD


IPod