Trên trang này, chúng tôi hiển thị các nhiệm vụ có sẵn của các chương trình, ý tưởng và nhu cầu, vì vậy ai có thể trợ giúp bất kỳ chương trình, ý tưởng và nhu cầu nào đều phải tương ứng và nếu bạn cần chi tiết cho một nhiệm vụ cụ thể, hãy viết thư cho chúng tôi

  1. Cần có giải thích và bài viết chung cho iPhone, iPad
  2. Các bài viết về cách tương tác với các ứng dụng là bắt buộc
  3. Thiết kế đồ họa cho các ứng dụng ý tưởng của bạn là bắt buộc

* Vui lòng không gửi cho chúng tôi năng lực và kinh nghiệm của bạn cho đến khi chúng tôi giao nhiệm vụ cho bạn. Bạn là người có thể biết những gì có thể được cung cấp chứ không phải chúng tôi. Đừng gửi cho chúng tôi rằng bạn chỉ muốn tham gia với chúng tôi, hãy tham gia và gửi cho chúng tôi sản phẩm cuối cùng của bạn.

Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã đóng góp, ngay cả khi điều gì đó đơn giản, mang lại lợi ích cho chúng tôi và lợi ích cho mọi người, và chúng tôi cầu nguyện điều tốt.